Γιατί All3D? Γιατί 3D Scanning

επιλέγουμε τις μεθόδους μέτρησης και επεξεργασίας με κριτήρια
την αξιοπιστία, την ακρίβεια και το κόστος εφαρμογής.

Πεδία Εφαρμογής

arch

Αρχιτεκτονική
Κατασκευές

civil

Έργα Υποδομής

cultural

Πολιτιστική
Κληρονομιά

nauti

Ναυτιλία

inustry

Βιομηχανία – Ενέργεια
Τηλεπικοινωνίες

mining

Ορυχεία
Επιφανειακές εξορύξεις

geology

Γεωλογία

citynmodel

Πολεοδομία
Citymodeling

reveng

Reverse
engineering

3dvisual

Virtual reality
3D Visualisation

constrdocument

Construction
documentation

topo

Τοπογραφία &
Γεωδαισία

geonet

Γεωδαιτικά
δίκτυα

mov

Μικρομετακινήσεις

τα νέα μας