Πολεοδομία City Modelling

Οι νέες τεχνολογίες Virtual Reality της ψηφιακής τρισδιάστατης απεικόνισης του χώρου, επηρέασαν και την επιστήμη της Πολεοδομίας. Έτσι απαιτούνται 3D αποτυπώσεις μεγάλης κλίμακας τμημάτων οικιστικών συγκροτημάτων και η δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων τους που στην συνέχεια μπορούν να εισαχθούν σε συστήματα G.I.S. για περαιτέρω επεξεργασία.