Μικρομετακινήσεις

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος στις φυσικές ή μη αλλαγές ενός έργου είναι μια απαιτητική αλλα και συνήθη δουλειά που καλείται να μελετήσει ο τοπογράφος. Με συνεχούς ελέγχους και με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούν πλέον να εντοπισουν τις αλλαγές είτε μικρές είτε απειροελάχιστες.

Στην All3D πρώτα κάνουμε την εκτίμηση των αναμενομένων μετακινήσεων σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Μετά γίνεται ο καθορισμός της μεθοδολογίας μέτρησης (εποχές μέτρησης, όργανα και πρόγραμμα μετρήσεων) και εκτελούνται οι
μετρήσεις. Τέλος ακολουθεί η ανάλυση των μετρήσεων με στατιστικές μεθόδους και η εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Φυσικές αλλαγές μπορεί να είναι:

  • κατολισθήσεις
  • ηφαιστειακή δραστηριότητα

Αλλαγές με ανθρώπινη παρέμβαση:

  • φράγματα
  • γέφυρες
  • αρδευτικά έργα
  • σήραγγες
  • αεροδρόμια
  • λιμάνια
  • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις