Τοπογραφία Γεωδαισία

Περιλαμβάνονται οι κλασικές τοπογραφικές εργασίες όπως:

  • Αποτυπώσεις αστικών και αγροτικών εκτάσεων.
  • Χαράξεις έργων
  • Χαράξεις πολεοδομικών συγκροτημάτων
  • Καθορισμός και διορθώσεις αιγιαλών, ρεμάτων κλπ

Όλες οι εργασίες αυτές γίνονται με την εφαρμογή εκτός από τις κλασικές τοπογραφικές μεθόδους και των μεθόδων της SfM Photogrammetry και του Laser Scanning, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να κατεβάσουν σημαντικά το κόστος.